Bilans

 

FUNDACJA IM.JERZEGO SZMAJDZIŃSKIEGO
Ul .WSPÓLNA 65a LOK.31,32
NIP:7010318517
Regon: 145843619
sporządzony na dzień:31-12-2011
AKTYWA PASYWA
2010 2011 2010 2011
A. AKTYWA TRWAŁE 0,00 0,00 A. FUNDUSZE WŁASNE 0,00 31 839,91
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 0,00 0,00 I. FUNDUSZ STATUTOWY 0,00 35 000,00
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 0,00 0,00 II FUNDUSZ Z AKTUALIZACJI WYCENY 0,00 0,00
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 0,00 0,00 III. WYNIK FINANSOWY NETTO ZA ROK OBROTOWY 0,00 -3 160,09
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE 0,00 0,00 1 Nadwyżka przychodów nad kosztami 0,00 0,00
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 0,00 0,00 (wielkość dodatnia )
2 Nadwyżka kosztów nad przychodami 0,00 -3 160,09
( wielkość ujemna)
B. AKTYWA OBROTOWE 0,00 31 839,91 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 0,00 0,00
I. ZAPASY RZECZOWYCH AKTYWÓW OBROTOWYCH 0,00 0,00 I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pozyczek 0,00 0,00
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 0,00 0,00 II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 0,00 0,00
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 0,00 31 839,91 1 Kredyty i pożyczki 0,00 0,00
1. Środki pieniężne 0,00 31 839,91 2 Inne zobowiązania 0,00 0,00
2. Pozostałe aktywa finansowe 3 Fundusze specjalne 0,00 0,00
C. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE III. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00 0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
AKTYWA RAZEM 0,00 31 839,91 PASYWA RAZEM 0,00 31 839,91
Sporządzono: 31-03-2012


 BILANS 31.12.2012