Regulamin Przyznawania Stypendiów

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW

Fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego

 

& 1

Postanowienia ogólne

1.Stypendium przyznaje się uczniom szkół podstawowych z regionu jeleniogórsko – legnickiego,  znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej  za:

 1. a)      bardzo dobre wyniki w nauce;
 2. b)      wyróżniające osiągnięcia sportowe lub artystyczne.

2.Stypendium przyznaje się uczniom, o których mowa w ust. 1,  za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym, który kończy się  w roku składania wniosków,  a stypendyści w dalszym ciągu pozostają uczniami danej szkoły.

 1. Stypendium przyznaje się jednorazowo i jest ono wypłacane w miesięcznych transzach po 100  PLN przez szkołę.

4.Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia corocznie  ustala Zarząd Fundacji  im. Jerzego Szmajdzińskiego.

 1. Obecnie wysokość rocznego stypendium wynosi 1.000 PLN.
 2. Dokumentację stypendium stanowią:

a/  uchwała Rady Pedagogicznej szkoły, której uczniem jest stypendysta,

b/  uchwała Rady Rodziców szkoły, której uczniem jest stypendysta,

c/ umowa o przyznanie stypendium podpisana przez: Fundację im Jerzego Szmajdzińskiego, stypendystę, jego rodzica lub opiekuna prawnego oraz dyrektora szkoły.

d/ rozliczenie – ( informacja stypendysty  na co zostało wydatkowane stypendium; informacja     podpisana przez stypendystę, jego rodzica lub opiekuna prawnego oraz dyrektora szkoły) –     musi być przekazana do Zarządu Fundacji w miesiącu czerwcu roku szkolnego, w którym     zostało przyznane stypendium.

7.Wzór umowy o przyznanie stypendium stanowi załącznik do regulaminu.

& 2

Tryb przyznawania stypendium

 1. Szkoła Podstawowa, do którego trafia w danym roku szkolnym stypendium, typuje Zarząd Fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego przestrzegając zasady rotacji poszczególnych gmin w regionie. W przypadku gdy w danej gminie jest więcej niż jedna szkoła podstawowa Zarząd Fundacji zwraca się z prośbą o wytypowanie gimnazjum przez władze samorządowe danej gminy.
 2. Zarząd Fundacji w miesiącu czerwcu poprzedzającym nowy rok szkolny informuje Dyrekcję szkoły o decyzji przyznającej stypendium, prosząc o wytypowanie ucznia spełniającego warunki uzyskania stypendium z uwzględnieniem jego sytuacji materialnej (zgodnie z & 1 pkt.1)
 3. Dyrekcje szkół podejmują decyzję o wytypowaniu ucznia i przedstawiają kandydaturę do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców. Stosowne uchwały przekazywane są do Zarządu Fundacji.
 4. Zarząd Fundacji po otrzymaniu wymaganych dokumentów przygotowuje i przesyła do szkół umowy o przyznaniu stypendiów. Umowy są przygotowane w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które podpisuje: Zarząd Fundacji, stypendysta  jego rodzic lub opiekun prawny oraz dyrektor.
 5. W przypadku, gdy stypendysta otrzyma inne stypendia i łączna kwota otrzymanych stypendiów przekroczy 3.800,00 zł, opiekun prawny powiadomi Fundacje o tym fakcie. (ustawa        o pod. doch. od osób fiz. art. 21 ust. 1 pkt 40b stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje,       o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł)

& 3

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, decyzje podejmuje Zarząd Fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2005 roku.