„Konkurs na najlepszą pracę licencjacką (inżynierską) i magisterską z zakresu bezpie-czeństwa i obronności państwa”

Realizując zadania statutowe w bieżącym roku, Fundacja ogłosiła „Konkurs na najlepszą pracę licencjacką (inżynierską) i magisterską z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa”. Konkurs skierowany był do absolwentów szkół wojskowych. W regulaminowym terminie do konkursu w kategorii praca licencjacka (inżynierska) prace zgłosiły: Akademia Marynarki Wojennej, Akademia Obrony Narodowej  i Wojskowa Akademia Techniczna. W kategorii praca magisterska – prace zgłosiły:  Akademia Marynarki Wojennej, Akademia Obrony Narodowej, Wojskowa Akademia Techniczna i Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych.

Za najlepszą w kategorii praca licencjacka (inżynierska) uznała pracę Pana Łukasza Piotra Kolatorskiego „Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza – rola i znaczenie na arenie międzynarodowej” zgłoszona przez Akademię Obrony Narodowej. W kategorii praca magisterska za najlepszą uznała pracę Pana mgr inż. Marcina Cieślewicza, „Pakiet komponentów symulacyjnych do modelowania sieci komputerowych w cyberprzestrzeni”.