„Konkurs na najlepszą pracę licencjacką (inżynierską) i magisterską z zakresu bezpie-czeństwa i obronności państwa”

viewer

Realizując zadania statutowe w bieżącym roku, Fundacja ogłosiła „Konkurs na najlepszą pracę licencjacką (inżynierską) i magisterską z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa”. Konkurs skierowany był do absolwentów szkół wojskowych. W regulaminowym terminie do konkursu w kategorii praca licencjacka (inżynierska) prace zgłosiły: Akademia Marynarki Wojennej, Akademia Obrony Narodowej  i Wojskowa Akademia Techniczna. W kategorii praca magisterska – prace zgłosiły:  Akademia Marynarki Wojennej, Akademia Obrony Narodowej, Wojskowa Akademia Techniczna i Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych. Komisja Konkursowa w składzie:

1.       Janusz Zemke                                                                     – Przewodniczący Komisji

2.       Stanisław Pelczar                                                              – członek Zarządu Fundacji

3.       gen. bryg. w st. spocz. Witold Szymański                          – członek Rady Fundacji

4.       płk Dariusz Podbielski                                                       – przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej

5.       dr Stanisław Walicki                                                          – przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej

 

Za najlepszą w kategorii praca licencjacka (inżynierska) uznała pracę Pana Łukasza Piotra Kolatorskiego „Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza – rola i znaczenie na arenie międzynarodowej” zgłoszona przez Akademię Obrony Narodowej. W kategorii praca magisterska za najlepszą uznała pracę Pana mgr inż. Marcina Cieślewicza, „Pakiet komponentów symulacyjnych do modelowania sieci komputerowych w cyberprzestrzeni”.

Laureatom Konkursu składamy  serdeczne gratulacje!